مقدمه

یکی از مهمترین اهرمهاي توسعه صادرات ایجاد مراکز تجاري دائمی یا نمایندگی هايى است که بتوانند در خارج از کشور در راستاي اهداف و سیاستهاي بازرگانی گام بردارند این مراکز امکان فعالیت صادرکنندگان را در خارج از کشور مهیا میکنند و در واقع به معرفی کالاهاي ایرانی و کسب بازار براي تولیدات داخلی مبادرت می ورزند این مراکز زمانی بطور مؤثر عمل خواهند کرد که کالاهایی با کیفیت مرغوب و قادر به رقابت به بازار معرفی نمایند. همچنین منجر به ایجاد شهرت براي محصولات ایرانی گردند مسلماً حضور در این گونه بازارها موجبات افزایش اطلاعات صادرکنندگان در مورد رقبا،مشتریان و محصولات جدید میگردد. بر این اساس به منظور تعامل با اقتصاد جهانی که در سند چشم انداز و اصل ٤٤ تأکید شده است. اگر اقتصاد ایران در داخل مرزها باقی بماند به دلایل متعدد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و ... دچار مشکل خواهد شد. لذا در این نقش بازیگران اقتصادي بخصوص بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و شوراي مشترك بازرگانی که فعالانه وارد عمل شوند بسیار مهم میباشد.

 

مراکز تجاري دائمی، مکان بازرگانی و اقتصادي است که توسط تشکلهاي صادراتی، خصوصی یا تعاونی در کشورهاي هدف ایجاد و یا راه اندازى خواهد شد و با استفاده از نیروهاي متخصص بومی یا غیربومی خدمات تجاري لازم جهت تسهیل و پشتیبانی از روند صادرات محصولات ایرانی در کلیه موارد از قبیل امور تحقیقاتی، مشاورهاي سرمایه گذارى، برنامه ريزى و تأسیس دفاتر تجاري و سایر خدمات تجاري را فراهم آورد.

 

اهداف مراکز تجاري دائمی

هدف اصلی از ایجاد مراکز تجاري دائمی، ایجاد کانالهاي مؤثر و کارا در ارائه خدمات تجاري به صادرکنندگان به منظور حمایت از روند صادرات محصولات ایرانی میباشد. شمول این خدمات دربرگیرنده طیف وسیعی از خدمات از جمله امور تحقیقاتی، مشاورهاي، در راستاي قوانین تجارت بین المللى و رویه هاى  سرمایه گذارى ، برنامه ريزى و انواع فرصتهاي تجاري، ارائه اطلاعات درخصوص آخرین شاخص ها و روندهاي اقتصادي، برگزاري نمایشگاههاي تجاري، مساعدت به صادرکنندگان در فازهاي مختلف مبادلات تجاري و در نهایت کمک به بازرگانان به منظور معرفی و شناسایی محصولاتشان به بازارهاي هدف در کنار ارتقاء و بهبود تولیدات ایرانی میباشد.

کل بازدید 781

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018